Referenc lista

   Preuzmite PDF

 

1. PROJEKTOVANJE, TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA, PROJEKTANTSKI NADZOR, INŽENJERING USLUGE ISHODOVANJA DOZVOLA

 

Objekat / Naziv projekta

Aktivnost / Vrsta projekta

Godina

Investitor / Naručilac

Broj ugovora

Studija sa predlogom aktivnosti za povećanje operativne efikasnosti skladištenja i manipulacije proizvodima TNG-a

Izrada projektno tehničke dokumentacije

U toku

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/009279 28.09.2020.

Usklađivanje mernih mesta za merenje emisije zagađujućih gasova na emiterima u RNP

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

U toku

NIS a.d.

DWN105000/UD-RA/00650 22.01.2020

Zaštita peći u slučaju curenja gasova na postrojenjima u Rafinerii nafte Pančevo

Izrada proejktno tehničke dokumentacije

U toku

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/01748 18.02.2020.

Izgradnja objekta za privremeno skladištenje otpada u Zrenjaninu

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

U toku

NIS a.d.

NFS780000/UD-RA/00280 04.02.2020.

Zamena 6kV napojnih kablova za napajanje TS Estara / TS Enova

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

U toku

NIS a.d.

DWN115000/UD-RA/02773 06.04.2020

Zamena 0,4kV postrojenja tipa T12 u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

2020

NIS a.d.

DWN105000/UD-RA/03572 12.03.2020

Integracija PLC-ova 0,4kV razvodnih postrojenja (SWG) na elektro DCS u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

2020

NIS a.d.

DWN115000/UD-RA/09566 13.09.2019

Povećanje prečnika prelivne cevi FA-1000 ka zatvorenom sistemu dreniranja u RNP

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2020

NIS a.d.

DWN111000/UD-RA/01155-1 03.02.2020.

Doziranje neutralizera sa parom na S-100 u RNP

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2020

NIS a.d.

DWN111000/UD-RA/01155-2 03.02.2020.

Rekonstrukcija cevovoda 12"-P-43-0040-07-01-B01G00A" u RNP

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2020

NIS a.d.

DWN111000/UD-RA/01155-3 03.02.2020.

Povezivanje cirkulacionih linija rezervoara FB-25301 i FB-25304 u RNP

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2020

NIS a.d.

DWN111000/UD-RA/01155-4 03.02.2020.

Bazen br. 10 za odlaganje otpadne isplake na deponiji Novo Miloševo

Izrada projekta za izvođenje

2019.

NIS a.d.

NFS900000/UD-RA/06054 od 31.05.2019

Ispitni sistemi Elemir

Izrada projektno tehničke dokumentacije i izrada Elaborata o izvršenim merenjima metodom LRUT

2019.

NIS a.d.

UPS800000/UD-RA/05099

Od 07.05.2019.

Terminal za skladištenja naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

2019.

Eling Plan d.o.o.

2554 od 23.10.2018.

Trafostanice : Jermenovci (10/0,4 kV, 160 kVA), Janošik (10/0,4 kV, 60 kVA), Sirakovo (400 kVA), Kikinda (400 kVA), Kikinda (630 kVA), Kikinda (160 kVA), Mokrin (sever 50 kVA) (zapad 50 kVA), Turija (250 kVA), Turija (100 kVA), Turija (400 kVA), Turija (160 kVA)

Izrada Uprošćenog rudarskog projekta rekonstrukcije

2019.

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/13893 od 15.11.2018.

ASTUP postrojenje SLP u Rafineriji nafte Brod

Izrada projekta modernizacije

2019.

SCAN Projkt d.o.o. Zagreb, HR

35/18 od 24.09.2018.

Zamena gorionika na pećima procesnim

BA-2101 i BA-2301

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje dozvola i saglasnosti

2018.

Turbomehanika / NIS a.d.

P2599 od 30.08.2018.

Ekspertiza uzroka oštećenja urušavanja nadstrešnice na SSG Novi Sad

Izrada srtučne ekspertize

2018.

NIS a.d.

PR0650000/UD-RA/09928

Od 17.08.2018.

Rekonstrukcija i izgradnja skladišta naftnih derivata Novi Sad

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

2019.

NIS a.d.

NM_041000/UD-RA/12769 od 22.10.2018.

Naftno polje Velebit - Kanjiža

Izrada projekta ispitnih sistema i ispitivanje sistema metodom LRUT i izrada Elaborata o izvršenim merenjima

2018

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/08144

Od 03.07.2018.

Rafinerija ulja - Šid

Izrada kontrolnih proračuna procesne opreme

2018

Viktorija Oil

4500038723

Projekat drenaže rezervoara

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za odvodnjavanje 45 rezervoara u postojeći sistem zauljenih procesnih voda

2018

Rafinerija nafte Brod

181K/18

Od 30.05.2018.

Izgradnja bazena za odlaganje isplake (8 i 9 kaseta) u Novom Miloševu

Izrada projekta za izvođenje

2018

NIS a.d.

OFS280000/UD-RA/06614

Od 28.05.2018.

Rekonstrukcija nadstrašnice za instrumentalni vazduh

Izrada projektno tehničke dokumentacije i ishodovanje svih dozvola i saglasnost

2018

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/08463

Od 11.07.2018.

Rekonstrukcija pogona kompresora GB-2601 u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada projektno tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PZI i PIO) i ishodovanje svih dozvola i saglasnosti

2018

SIEMENS /

NIS a.d.

9500086831

Od 25.04.2018.

Ugradnja klapni na vazdušnim kanalima posle FAN ½ za regulaciju vazduha ka pregrejačima vazduha na peći BA-2101

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2018

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/07417

Od 13.06.2018.

Ugradnja ventilatora na rashladnom tornju

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2018

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/5538

Od 03.05.2018.

Sanacija oslonaca rezervoara u Pogonu PITING u Elemiru

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2018

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/5538

Od 03.05.2018.

Razvoj rafinerijske prerade u Rafineriji nafte pančevo – Izgradnja novih postrojenja

Tehnički pregled objekta, uređaja, opreme i izvedenih radova

2018

NIS a.d.

NM_080000/UD-RA/05818

Od 09.05.2018.

Sanacija cevovoda između donje MGO i gornje MGO zone Skladišta pogonskog goriva Ledinci

Izrada tehno-ekonomske analize i Projektno tehničke dokumentacije

2018

Transnafta a.d.

1980/1-2018

od 02.03.2018.

Projekat uređenja lokacije za smeštaj izvođača

Izrada projekta izvedenog objekta

2018

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/01476 od 31.1.2018.

Projekat zamene niskolegiranog cevovoda       S-2200

Izrada projekta za izvođenje i verifikacija PTD od strane Imenovanog tela

2018

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/15047 od 21.12.2018.

Projekat adaptacije laboratorije na NGP Velebit

Izrada Uprošćenog rudarskog projekta

2018

NIS a.d.

UPS300000/UD-RA/03304

Od 14.03.2018.

Projekat ugradnje blind ventila na rezervoarima u manipulaciji

Izrada projekta za izvođenje

2017

NIS a.d.

PRE 390000/UD-RA/12373 OD 25.10.2017.

Detaljni projekat (PZI) na bazi procene stanja opreme, betonskih i čeličnih konstrukcija, uljne kanalizacije i cevovoda  na postrojenju S-2550 LPG Merox

Izrada projekta za izvođenje

2018

CB&I/NIS a.d.

172784-SC-EN-001.01 od 30.10.2017.

Studija izvodljivosti za rekonstrukciju zgrade laboratorije sa varijantnim Idejnim rešenjem fazne rekonstrukcije objekta za NIS Rafinerija nafte Pančevo

Izrada Studije izvodljivosti i izrada Idejnog rešenja

2018

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/14215 od 04.12.2017.

Zamena 6 kV napojnih kablova za TS N2

Izrada Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2017

NIS a.d.

NM_041000/IZ-DO/011914 od 16.08.2017.

Adaptacija kracerskog mesta Naftovoda Elemir – Novi Sad

Izrada Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2017

NIS a.d.

UPS330000/UD-RA/08169 od 12.07.2017.

Projekat rezervoara za skladištenje H2SO4 u Energani Pančevo

Izrada Idejnog projekta i Projekta za izvođenje, Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2017

NIS a.d.

NM_041000/IZ-DO/08483 od 05.06.2017.

Obnavljanje protivpožarnog premaza na čeličnoj konstrukciji kod VRU na Autopunilištu i nosećim stubovima rezervoara

Izrada Projektno – tehničke dokumentacije

2017

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/04637 od 18.04.2017.

Projekat elektroinstalacija bušaćih postrojenja

Izrada Projektno – tehničke dokumentacije (elektroenergetskih instalacija, merenja i regulacije i elaborat o zonama opasnosti)

2017

Naftagas – Naftni servisi

NFS720000/UD-RA/00309 od 20.04.2017.

Sanacija međuveze sekundarnog reformera 103-D i kotla 101-C na Amonijaku III

Izrada projekta za izvođenje

2017

HIP Azotara Pančevo

2484

Izgradnja nadstrašnice za ulja i maziva i izgradnja nadstrašnice za rezervne delove

Izrada Idejnog projekta, Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvođenje, Glavnog projekta zaštite od požara, Ishodovanje svih dozvola i saglasnosti

2017

Naftagas – Tehnički servisi

NM_051600/UD-RA/02065 od 20.02.2017.

Rekonstrukcija Trafostanica :

- STS Bantski dvor

- STS Je-101 Jermenovci

- LTS Lokve

- STS SS-3 Kv 20/0,4 kV 160 kVA – S.Banat

- STS KS-1 Mk Zapad 160 kVA – S.Banat

- STS KS-2 Mk Zapad 250 kVA – S.Banat

- STS KS-3 Mk Zapad 100 kVA – S.Banat

- MBTS SOS Mk Jug 2 x 630 kVA - – S.Banat

Izrada projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije TS

2016

NIS a.d.

NM_041000/IZ-DO/017540 od 03.11.2016.

Izrada separatora – kondenzatora slabe azotne kiseline 3.1E-3.11

Izrada projekta za izvođenje (PZI)

2016

HIP Azotara

 

Rekonstrukcija pogona za granulaciju fabrike PEVG (IDP, PGD, PZI – Projekat Elektroenergetskih instalacija 6 kV postrojenja za napajanje IV linije dorade fabrike PEVG

Izrada studije opravdanosti sa Idejnim projektom, Projekta za izvođenje, Studije uticaja na životnu sredinu, Plana preventivnih mera, Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara, Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta izvedenog objekta, Ishodovanje svih dozvola i saglasnosti

2016/

2017

HIP Petrohemija

1525/16 od 30.09.2016.

Razvoj rafinerijske prerade

Procena stanja opreme, betonskih i čeličnih konstrukcija, uljne kanalizacije i cevovoda na postrojenju S-2550 LPG Merox

2016

NIS a.d.

PRE300000/UD-RA/09616 od 25.08.2016.

II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b

Izrada Idejnog projekta, Projekta za izvođenje i Projekta izvedenog objekta

2016

TE Morava Svilajnac/Rafako

121/2016 od 08.09.2016.

Iskorišćenje toplote alkilata sa dna kolone

DA-2601

Izrada Idejnog projekta, Izrada studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje svih dozvola i saglasnosti

2016

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/6685 od 23.06.2016.

Projekat pregrejača, povezanog cevovoda međupregrejača MP1-MP2 i cevovoda ubrizga-vanja na bloku B2 – TENT B

Izrada Idejnog projekta, projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta

2016

TE Nikola Tesla/

RAFAKO

2214 – 1

12.05.2016.

Adaptacija sistema instrumentalnog vazduha u Energani Pančevo

Izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta, Studije uticaja na životnu sredinu, Ishodovanje upravne dokumentacije, Nabavka opreme i ugradnja opreme sa dobijanjem upotrebne dozvole

2016

NIS a.d.

NM_041000/IZ-DO/006810 od 20.04.2016.

Adaptacija drenažnog sistema na S-0250

Izgradnja zatvorenog sistema dreniranja u RNP

Izrada projekta za izvođenje i

izrada Projekta izvedenog objekta

2016

NIS a.d.

MERA Zrenjanin

PRE400000/UD-RA/04139 od 18.04.2016.

Izgradnja vetroelektrane

Izrada studije uticaja vetroturbina u zoni zaštite produktovoda, izrada projekta zaštite produktovoda, tehnička kontrola projekta

2016

Wind Vision Vindfarm d.o.o.

19-2-1-2016 od

01.02.2016.

Adaptacija sistema grejanja prirodnog gasa S-9900 i S-9950 i regulacija protoka prirodnog gasa na S-9900

Izrada Idejnog projekta, projekta za izvođenje, projekta izvedenog objekta i izrada Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2016

NIS a.d.

NM_041000/IZ-DO/000030 od 04.01.2016.

Ugradnja sistema za hlađenje i ventilaciju glavnih procesnih trafostanica TS N1, TS N2 i TS C u Energani Pančevo

Izrada Idejnog projekta, projekta za izvođenje, projekta izvedenog objekta i izrada Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2015

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/13603 od 23.12.2015.

Izgradnja male elektrane SOS Majdan snage 2,41 MW i izgradnja trafostanice i priključnog kablovskog voda

Tehnička kontrola glavnog projekta i stručni nadzor nad izgradnjom

2016

NIS a.d.

NM_051600/UD-RA/12687 od 09.12.2015.

Projekat Rekonstrukcije  i dogradnje sistema za linijsko namešavanja motornih benzina

Tehnički pregled objekta, postrojenja, uređaja i opreme i izvedenih građevinskih radova

2015/

2016

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/11151 od 28.10.2015.

Projekat Prikupljanje kondenzata iz parovoda van glavnog pogonskog objekta u zatvoreni sistem u Energani Pančevo

Izrada Idejnog projekta, projekta za izvođenje, projekta izvedenog objekta i izrada Studije uticaja na životnu sredinu i ishodovanje upravne dokumentacije

2015

NIS a.d.

GOŠA Montaža

 

Zamena relejne zaštite na 6 kV  u TS R-stara ugradnjom mikroprocesorskog zaštitnog uređaja

Tehnička kontrola

2015

NIS a.d.

ENR040000/UD-RA/10580 od 09.10.2015.

Projekat pešačkih staza u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju

2016

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/10057 od 24.09.2015.

Projekat izgradnje rezervoara za polimer bitumen

Tehnički pregled objekta, postrojenja, uređaja i opreme i izvedenih građevinskih radova

2015

NIS a.d.

PRE390000/UD-RA/10003 od 20.09.2015.

Izgradnja skladišta za teški gazolin (procesno ulje) 100 m3

Izrada URP za izgradnju rezervoara, izrada projekta ZOP, Elaborata o zonama opasnosti i ishodovanje rešenja za odobrenje izvođenja radova

2015

NIS a.d.

GOŠA Montaža

Ugovor NM_041000/IZ-DO/01531 od 14.07.2015

Rekonstrukcija FCC postrojenja radi otklanjanja uskih grla pri radu postrojenja kapacitetom od 1400 t/dan i 1600 t/dan u letnjem periodu

Izrada Idejnog projekta, dijagnostika, tehno-ekonomska analiza, izrada projekta za izvođenje

2015

NIS a.d.

Ugovor PRE300000/UD-RA/08188 od 28.07.2015.

Ugradnja električnog grejanja usisa GA-2657 i GB-2301 u Bloku Prerada

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2015

NIS a.d.

Ugovor PRE390000/UD-RA/08101 od 23.07.2015.

Sanacija glavne lift stanice na Aveniji ''A'' u bloku 17 u RNP

Izrada preojektno-tehničke dokumentacije, tehnička kontrola, i ishodovanje rešenja za odobrenje izvođenja radova

2015

NIS a.d.

Ugovor PRE390000/UD-RA/07629 od 10.07.2015.

- ATD separatora S50, posuda S-17 i S-18 i cevnog snopa DC-2601

- El.instalacije u laboratoriji RNP

- Sanacija AB temelja pumpi V-rezervoara u hali blending ulja u RNS

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2015

Naftagas Tehnički servisi

Ugovor THS700000/UD-RA/00854 od 20.07.2015.

Proširenje Terminala za skladištenje i pretovar naftnih derivata

Izrada projektno tehničke dokumentacije

2015

Dunav Oil Team d.o.o.

Ugovor 515/2015

Od 06.07.2015.

Sanacija kompletnog sistema kisele (zatvorene) kanalizacije u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada preojektno-tehničke dokumentacije, tehnička kontrola, simanje podzemnih instalacija CCTV kamerom i ishodovanje rešenja za odobrenje izvođenja radova

2015

NIS a.d.

Ugovor PRE390000/UD-RA/07627 od 10.07.2015.

Priključenje nove kotlarnice 75t/h na tehnološke sisteme:Voda-hem.para,hem.priprema, kondenzat

Izrada Glavnog projekta i projekta izvedenog objekta

2015

Rafinerija nafte Brod

Ugovor 172/2015 od 07.04.2015.

Linije cevovoda - Razvrstavanje, evidentiranje, kontrolisanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom

Projekat izvedenog stanja cevovoda (PIOC)

2015

NIS a.d.

PED Inspect

Ugovor 150427-1-P011 od

06.05.2015.

Zamena i modernizacija 0,4 kV opreme (osim sekcije 31) u trafostanici P-20

Izrada Glavnog projekta

2015

Rafinerija nafte Brod

Ugovor 146/2015/119K/14 od 20.04.2015.

Ugradnja razmenjivača toplote ''Packinox'' na postrojenju za katalitički reforming

Izrada Projekta za građevinsku dozvolu, Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta, Plana preventivnih mera, Tehnička kontrola projekta, Studija uticaja na životnu sredinu i inženjering usluge ishodovanja upravne dokumentacije

2015/

2016

NIS a.d.

Ugovor PRE390000/UD-RA/06841 od 19.06.2015.

Ugradnja strajnera i loptastih slavina na punilištu TNG-a u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada Glavnog projekta i tehnička kontrola Glavnog projekta

2015

NIS a.d.

Ugovor br. PRE390000/UD-RA/06250 od 08.06.2015.

Ugradnja mehaničkih zaptivača na pumpama   S-2200

Projekat za izvođenje

2015

NIS a.d. Teh.servisi

1934

Stanica za snabdevanje drumskih vozila gorivom

Tehnički pregled objekta

2015

Luka Dunav a.d. Pančevo

Ugovor br. 01-167411 od 04.05.2015.

 Glavni projekat rekonstrukcije 6 kV postrojenja za napajanje nove kotlarnice

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

2015

Rafinerija nafte Brod

Ugovor 300 - 567/15 od 17.03.2015.

Rekonstrukcija cevnih snopova izmenjivača toplote u pogonu Amonijak III - Rebojler CO2

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

2015

HIP Azotara

Ugovor br. 80402-32-80 od 27.02.2015.

Zamena i modernizacija 0,4 kV opreme u trafostanici P-20, Sekcija 31

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

2015

Rafinerija nafte Brod

Ugovor br. 119K/14 od 13.03.2015.

Sanacija rezervoara amonijaka

Glavni projekat sanacije

2014

HIP Azotara

Ugovor br.141001-80 od 09.12.2014.

Zamena niskonaponskog postrojenja u trafostanicama TS-E2, TS-L, TS-F i TS-CCR

Tehnička kontrola Glavnog projekta

2014

NIS a.d.

Ugovor br.ENR100000/UD-RA/11716 od 26.09.2014.

Zamena niskonaponskog razvoda transformatorske stanice TS Uljara 1 na skladištu nafte Novi Sad

Izrada Glavnog projekta

2014

NIS a.d.

Ugovor br.NM_041000/UD-RA/10155 od 25.08.2014.

Projekat cevnih snopova DC-2601 i DC-2602

Izrada Glavnog projekta

2014

NIS a.d.

Ugovor br.THS700000/UD-RA/01207 od 04.08.2014.

Ugradnja frekventnih regulatora i zamena elektromotora na vazdušnim hladnjacima S-3600 u RNP

Izrada glavnog projekta, Tehnička kontrola glavnog projekta, projektantski nadzor i izrada projekta izvedenog objekta

2014

NIS a.d.

Ugovor br.THS700000/UD-RA/01373 od 19.09.2014.

Rekonstrukcija zgrade dispečera u RNP

Izrada idejnog i glavnog projekta (mašinski, arhitektonsko-građevinski, vodovod i kanalizacija, elektro, zaštita od požara, automatska dojava požara, elaborat energetske efikasnosti), tehnička kontrola gl.projekta i ishodovanje upravne dokumentacije do dobijanja građ.dozvole

2014

NIS a.d.

Ugovor br.PRE390000/UD-RA/08864 od 21.07.2014.

Zamena pumpi GA-2901/S, GA-2902/S i GA-2903/S - ključ u ruke

Izrada Glavnog projekta (mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), izvođenje radova na ugradnji pumpi projekta (mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski)

2014

NIS a.d.

Ugovor br.PRE390000/UD-RA/6865 od 28.05.2014.

PP zaštita metalne konstrukcije bloka 6 u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (PPZ, tehnološko-mašinski i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta, i obezbeđenje saglasnosti MUP-a na Glavni projekat

2014

NIS a.d.

Ugovor br.PRE390000/UD-RA/04109 od 03.04.2014.

Zamene termoizolacije na linijama vodene pare u RNP

Glavni projekat

2014

NIS a.d.

Ugovor br.PRE390000/UD-RA/04092 od 03.04.2014.

Ugradnja procesnih analizatora na BA-2301 u RNP

Glavni tehnološko-mašinski projekat

2014

Petroprocess / NIS a.d.

Porudžbenica PO-RP-63-13 od 07.02.2014.

Zamena elektromotora energetski efikasnijim (Rafinerija nafte Pančevo)

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski)

2013

Siemens /

NIS a.d.

Ugovor br. 10630/J od 10.10.13.

Adaptacija mazutnih vodova za napajanje parnih kotlova - RNS

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro)

2013

NIS a.d.

Ugovor br.PRE300000/UD-RA/16563 od 01.11.2013.

Ugradnja zvučnih barijera na postrojenju vodonika S-5000

Glavni arhitektonsko građevinski projekat

2013

BMR Group

Ugovor br. 2301 od 16.10.13.

Ugradnja procesnih analizatora na serijama S-500, S-550 i S-570 u RNP

Glavni tehnološko mašinski projekat

2013

Petroprocess / NIS a.d.

Ugovor br. 2296 od 26.09.13.

Zamena pumpe i parne turbine elektromotorom na GA-2302 i GA-2305 (Rafinerija nafte Pančevo)

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta, Projektantski nadzor i Projekat izvedenog objekta

2013

Siemens /

NIS a.d.

Ugovor br. 10608/J od 08.10.13.

Ugradnja frekventnih regulatora na ventilatorima rashladnog tornja EF-9132 (Rafinerija nafte Pančevo)

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta

2013

NIS a.d.

Ugovor br.NM_041000/UD-RA/15596 od 09.10.2013.

Sanacija oslonaca cevovoda i rekonstrukcija stanica za uzorkovanje na postrojenju vodonika S-5000 (NIS-RNP)

Glavni mašinski projekat

2013

Heurtey Petrochem

Ugovor br. / Porudžbenica 2287

Rekonstrukcija sistema klapni na dimovnom kanalu BF-2201 i povezivanje na upravljački sistem (Rafinerija nafte Pančevo)

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/12524 od 26.07.2013.

Zamena i izmeštanje van Ex zone 0,4 kV MCC u bloku 5 u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski, PPZ, grejanja i klimatizacije, elaborat energetske efikasnosti), Teh. kontrola Glavnog projekta, Projektantski nadzor i Projekat izvedenog objekta i inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/13006 od 08.08.2013.

Pasivna protivpožarna zaštita suknjica kolona i metalne konstrukcije bloka 5 u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (PPZ, tehnološko-mašinski i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta, i obezbeđenje saglasnosti MUP-a na Glavni projekat

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/12522 od 26.07.2013.

VRU jedinica – Rekonstrukcija Autopunilišta Rafinerije nafte Pančevo

Tehnička kontrola Glavnog projekta (dokumentacija na stranom jeziku, isporučioca ''ACKER KVARNER'')

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/11703 od 09.07.2013.

Revitalizacija postrojenja za rekuperaciju gasova sa baklje S-1000 – Rafinerija nafte Pančevo

Tehnička kontrola / nostrifikacija projekta izvedenog objekta (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro)

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/12054 od 16.07.2013.

Zamena pumpi, pogona pumpi i ugradnja frekventnoh regulatora na centrifugalnog pumpi GA-2109 u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta, Projektantski nadzor i Projekat izvedenog objekta

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/11697 od 09.07.2013.

Modernizacija instalacija za utovar / istovar bitumena na ŽP/AP, spaljivanje otpadnih gasova iz rezervoara i ugradnja radarskih merača i temperaturnih sondi na rezervoarima (Rafinerija nafte Pančevo)

Izrada Idejnog projekta sa studijom opravdanosti, studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, Glavnog projekta, Tehnička kontrola Glavnog projekta i inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/10451 od 14.06.2013.

Rekonstrukcija sistema šaržiranja S-2600 tokom zastoja FCC u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada Glavnog projekta (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro, građevinski, PPZ, Studija uticaja na životnu sredinu, Elaborat o zaštiti na radu i Elaborat o zaštiti od elementarnih nepogoda), Tehnička kontrola Glavnog projekta i i inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2013

NIS a.d.

Ugovor br. PRE330000/UD-RA/9203

Zamena dela linije glavnog PP voda, od tačke ''B'' do bloka 9 i od tačke S7 do potisa PP pumpi na vodozahvatu sa povezivanjem cevovoda iz prethodne dve faze – u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta, Projekat izvedenog objekta i inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2013

NIS a.d.

Ugovor br. NM_041530/UD-RA/5897 od 03.04.2013.

Legalizacija objekata – Rekonstrukcija postrojenja i izgradnja novih postrojenja za obradu otpadnih voda u Rafineriji nafte Pančevo

Geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije, izrada Projekta izvedenog objekta, izrada studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i  inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2012/

2013

NIS a.d.

Ugovor br.N/32-26/22/1-435/KAP/N/P3 od 07.12.2012.

Legalizacija objekata – Izgradnja  i Rekonstrukcija PK4 u Rafineriji nafte Pančevo

Geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije, izrada Projekta izvedenog objekta, i  inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2012/

2013

NIS a.d.

Ugovor br.N/32-26/22/1-435/KAP/N/P5 od 07.12.2012.

Legalizacija objekata – Izgradnja  i Rekonstrukcija PS4 u Rafineriji nafte Pančevo

Geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije, izrada Projekta izvedenog objekta, i  inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2012/

2013

NIS a.d.

Ugovor br.N/32-26/22/1-435/KAP/N/P5 od 07.12.2012.

Legalizacija objekata Obnova pumpne kuće i dogradnja komandne zgrade, Rezervoari FB-1501, FB-1502, FB-1503, FB-1504 i FB-1505 u Rafineriji nafte Pančevo

Geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije, izrada Projekta izvedenog objekta, i  inženjering usluge ishodovanja saglasnosti i dozvola

2012/

2013

NIS a.d.

Ugovor br.N/32-26/22/1-435/KAP/N/P5 od 07.12.2012.

Automatski sistem za prikupljanje podataka i kontrolu utroška pare na objektima u Rafineriji nafte a.d. Brod

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni)

2012

Rafinerija

a.d. Brod

Ugovor br.338/2012 od 04.07.2012.

Provera karakteristika šaržnih pumpi za MHC-DNT u Rafineriji nafte Pančevo

Projekat provere karakteristika pumpi

2012

NIS a.d.

Ugovor br. IV/32-24/22/1-1009/KAP/N od 14.06.2012.

Kapacitet za skladištenje derivata nafte – Skladište pogonskog goriva posebne namene ''Ledinci''

Tehnoekonomska analiza za potrebe razvoja i stavljanja u funkciju skladišta (izrada programa ispitivanja, Izrada tehnoekonomske analize  i izrada tehničke dokumentacije za izvođenje radovova na realizaciji odabranog rešenja)

2012

Transnafta a.d.

Ugovor br. 1964/2012 od 07.09.2012.

Modernizacija i montaža kontrolno-mernih uređaja i automatike sistema merenja nivoa na rezervoarnom parku u Rafineriji nafte a.d. Brod

Glavni projekat (mašinski, elektro i instrumentalni sa izradom 3D modela), Tehnička kontrola Glavnog projekta

2011/

2012

Rafinerija

a.d. Brod

Ugovor br.681 od 10.11.2011.

Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

Izrada kontrolnih proračuna čvrstoće i nostrifikacija posuda pod pritiskom

2011/ 2012

CB&I /

NIS a.d.

Ugovor br. 02163-2594

Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

Izrada kontrolnih proračuna čvrstoće i nostrifikacija posuda pod pritiskom

2011

Uralhimmaš

Ugovor br. 1448-421/11 od 12.12.2011.

Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

Izrada kontrolnih proračuna čvrstoće i nostrifikacija posuda pod pritiskom

2011/

2012

Heurtey Petrochem s.a.

Ugovor br. EF09029-2207-00

Terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata – Sremski Karlovci

(Glavni projekat trafostanice 10/0,4 kV, 630 kVA)

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Teh. kontrola Glavnog projekta

2012

Naftachem

Ugovor br. 1/451-11 od

28.09.2011.

Adaptacija sistema propratnog električnog grejanja mazutne linije gorionika kotlarnice u Rafineriji nafte Novi Sad

Teh. kontrola Glavnog projekta

2011

NIS a.d.

Ugovor br. II-32-11-16/25/1-6125/KAP/N od 21.08.2011.

Adaptacija sistema za elektronsko paljenje na procesnoj peći HF-101 i HF-901 u Rafineriji nafte Novi Sad

Teh. kontrola Glavnog projekta

2011

NIS a.d.

Ugovor br.II-32-16/25/1-5951/KAP/N od 22.08.2011

Procesna oprema pod pritiskom

Izrada kontrolnih proračuna čvrstoće razmenjivača toplote i posuda pod pritiskom

2011

HIP Azotara

Pančevo

Ugovor br. 254 od 13.01.2011

Adaptacija prostorija u kondenzaciji GPO Energana u Rafineriji nafte Pančevo

Izrada Glavnog građevinskog projekta, Tehnička kontrola Glavnog projekta i izvođenje građevinsko zanatskih radova

2010

NIS a.d.

Ugovor br. 05-1/25/1-2403/KAP/N od 23.12.2010.

Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

Razrada projektno tehničke dokumentacije na nivou radioničke

2012

GOŠA Montaža

Ugovor br. 305/10 od 27.10.2010.

Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo – Izgradnja postrojenja vodonika

Glavni projekat

2012

Heurtey Petrochem

Ugovor br. EF09029-2209

Ukopani rezervoari za TNG

Glavni projekat

2012

FEROMONT

Ugovor br.1508 od 10.08.2012.

Rekonstrukcija FCC postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo

Teh. kontrola Glavnog projekta

2010

NIS a.d.

Ugovor br. 05-1/25/1-1356/KAP/N od 20.08.2010

Zatvoreni sistem dreniranja posuda baklje i gazomera S-1000 u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), Projektantski nadzor

2010

NIS a.d.

Ugovor br. 05-1/22/1-738/KAP/N od 07.06.2010.

Rekonstrukcija postojećeg sistema doziranja za neutralizacionu jamu FA-2657

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), i nabavka opreme

2010

NIS a.d.

Ugovor br. 1412/HP od 30.03.2010.

Rekonstrukcija postojećeg objekta – Servis za pranje i podmazivanje cisterni u Kontrolno dispečerski centar u Rafineriji nafte Pančevo

Glavni projekat (tehnološko-mašinski, instrumentalni, elektro i građevinski), i ishodovanje upravno pravne dokumentacije

2010

NIS a.d.

Ugovor br. II-B-84-580

Sistem produktovoda za naftne derivate i terminali u Pančevu,

Novom Sadu i Smederevu

Idejni projekat i Studija Izvodljivosti i studija uticaja na životnu sredinu

2009

TRANSNAFTA

 

Modernizacija postojećih i izgradnja novih rafinerijskih postrojenja radi postizanja sadašnjih evropskih standarda

Predstudija Izvodljivosti (koncept poboljšanja i modernizacije postojećih postrojenja, koncept novih procesnih postrojenja, varijante izgradnje novih postrojenja, procena investicija

2009

ZARUBEŽNJEFT

Rafinerija nafte Bosanski Brod

 

Povezivanje postrojenja Hidrodesulfurizacije Dizela sa Nove proizvodne linije 3 MM t/g sa Starom proizvodnom linijom 2 MM t/g

Glavni projekti (tehnološki, mašinski, instrumentacioni

2009

ZARUBEŽNJEFT

Rafinerija nafte Bosanski Brod

 

Povezivanje Postrojenja za proizvodnju sumpora sa Nove proizvodne linije 3 MM t/g sa Starom proizvodnom linijom 2 MM t/g

Glavni projekti (tehnološki, mašinski, instrumentacioni)

2009

ZARUBEŽNJEFT

Rafinerija nafte Bosanski Brod

 

Naftna i gasna polja,

naftni terminali (u Libiji)

Projektovanje rekonstrukcija i modernizacija postrojenja, izrada as-built dokumentacije

(tehnička asistencija u Libiji). U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije radjeno je i projektovanje razvoda 0,4 kV, postrojenje za razvod komandnog napona 24V DC kao i 110V DC

2005/

2008

TEKNICA UK LTD

London

Contract AGO-5-P315

 

Adaptacije sistema hlađenja vode iz desaltera sa S-100 i S-2100

Glavni projekti (tehnološki, mašinski, elektro, instrumentacioni, građevinski)

2008

NIS-RNP

 

Rekonstrukciju drenažnog sistema u postrojenju Bitumena S-0250

Glavni projekti (tehnološki, mašinski, elektro, instrumentacioni, građevinski)

2007

NIS-RNP

 

Skladišni rezervoari aromata

FB-1101, FB-1103, FB-1106,

FB-3601 i FB-3602 sa pripadajućim cevovodnim instalacijama

Tehnološko-mašinski projekat izvedenog stanja

2006

NIS-RNP

 

PIDECO Iran - Paket postrojenje za prečišćavanje LPG

Glavni projekti (mašinski, elektro, instrumentacioni, građevinski)

2005/

2006

SPG

Nemačka

 

Postojeća parna turbina AEG

17,6  MW u pogonu Amonijaka

Specifikacija, nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad rekonstruisane turbine (novi rotor drugačijeg modela, nove statorske lopatice, proizvođač: NEVSKIJ ZAVOD, Sankt Peterburg

2004

Fabrika azotnih đubriva ASMIDAL , Arzew, Alžir

 

Kotlovi BABCOCK & WILCOX

3 x 50 t/h pare

Glavni projekat zamene pneumatskog sistema automatskog upravljanja

digitalnim sistemom

2003

HIP - AZOTARA

Pančevo

 

Izgradnja nove rafinerije TONWEI

kapaciteta 10 miliona t/g

(11 procesnih postrojenja,

energetika i off-site instalacije)

Feasibility studija i Generalni projekat izgradnje nove Rafinerije u okviru konceptualnog projekta bili su razradjivani detalji razvoda 0,4 kV, kao i sistema besprekidnog napajanja

2006

Tonwei Investment ,

Port Harcourt , Nigerija

 

Sanacija instalacije za kondicioniranje vazduha

u postrojenju KAN-a

Glavni projekti (tehnološki, mašinski, elektro, instrumentacioni, građevinski)

2005

HIP - AZOTARA

Pančevo

 

 

 

2. STRUČNI NADZOR

 

Objekat / Naziv projekta

Aktivnost / Vrsta projekta

Godina

Investitor / Naručilac

Broj ugovora

Magistralni (interkonektor) gasovod od bugarske do mađarke granice, na teritoriji Republike Srbije

Stručni nadzor nad izvođenjem radova – mašinski, elektro, građevinski, zavarivanje – godišnji ugovor

U toku

NIS a.d.
Gastrans doo

THS-00000/UD-RA/00080
18.02.2020.

Izgradnja stanica za snabdevanje gorivom (SSG)

Stručni nadzor nad izvođenjem radova - mašinski, elektro, instrumentalni, građevinski, zavarivanje, zaštita od požara – godišnji ugovor

U toku

NIS a.d. Blok Promet

DWN_105000/UD-RA/04743
22.04.2019.

Investicioni projekti u Rafineriji nafte Pančevo

Stručni nadzor nad izvođenjem radova - mašinski, elektro, instrumentalni, građevinski, zavarivanje, zaštita od požara – godišnji ugovor

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_041000/UD-RA/05957
29.05.2019.

Vođenje stručnog nadzora nad investicionim projektima u RNP

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova

2018

NIS a.d. Blok Prerada

NM-051600/UD-RA/01574 od 02.02.2018.

Vođenje stručnog nadzora nad investicionim projektima u RNP

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova

2018

NIS a.d. Blok Prerada

NM-051600/UD-RA/13123 od 09.11.2016.

Podrška stručnom nadzoru nad investicionim projektima u RNP

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova

2017

NIS a.d. Blok Prerada

NM-051600/UD-RA/08904 od 31.07.2017.

Izgradnja stanica za snabdevanje gorivom (SSG)

Stručni nadzor nad izvođenjem radova - mašinski, elektro, instrumentalni, građevinski, zavarivanje, zaštita od požara – godišnji ugovor

2017

NIS a.d. Blok Promet

NM_051600/UD-RA/06107
24.05.2017.

Rekonstrukcija sistema za predgrevanje šarže na postrojenju S-300

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, i zavarivačkih radova

2016

NIS a.d. Blok Prerada

NM-051600/UD-RA/13123 od 09.11.2016.

Remont Bloka Prerada 2016 – Grupa postrojenja 1 (S-300, 400, 500, 2100 i 2650) i Grupa postrojenja 2 (S-2600, 2300, 2500, 4700, 4300, 5000, 3600, MHC/DHT)

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, i građevinskih radova

2016

NIS a.d. Blok Prerada

NM_051600/UD-RA/10729 od 23.09.2016.

Izgradnja rezervoara R-5 i R-6 po 5000 m³ sa pripadajućom tankvanom i pratećom infrastrukturom

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2016

Republička direkcija za robne rezerve

338-369/2016-03 od 05.07.2016.

Izgradnja male elektrane SOS Majdan, snage 2,41 MW i izgradnja trafostanice i priključnog kablovskog voda

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih radova i koordinatora za BZR u fazi projektovanja i izvođenja radova

2016

NIS a.d. Blok Energetika

NM_051600/UD-RA/12687 od 09.12.2015.

Izgradnja priključnog kablovskog voda 10kV od lokacije izgradnje postrojenja za KPG i SGS do TS 35/10 Kostolac 2 sa opremanjem vodne ćelije 10kV u TS 35/10 kV Kostolac 2 i izgradnja trafostanice 10/0,4 kV na lokaciji izgradnje postrojenja za KPG i SGS

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem elektro, instrumentalnih i građevinskih radova i koordinatora za BZR u fazi projektovanja i izvođenja radova

2016

NIS a.d. Blok Energetika

NM_051600/UD-RA/1227 od 05.02.2016.

Održavanje procesnih sistema i radnih jedinica

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih radova

2015

NIS – Tehnički servisi

THS700000/UD-RA/00048
16.01.2015.

Organizacija proizvodnje baznih ulja u RNS

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2014

NIS a.d. Blok Prerada

Ugovor br.PRE300000/UD-RA/10372 od 28.08.2014.

Investicioni projekti Bloka Prerada u toku remonta

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem elektro i instrumentalnih radova

2014

NIS a.d. Blok Prerada

Ugovor br.PRE390000/UD-RA/10322 od 27.08.2014.

Rekonstrukcija sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida u pogonu za pripremu i transport nafte i gasa

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br.NM_041000/UD-RA/16626 od 04.11.2013.

URP rekonstrukcija infrastrukture na SNGS Itebej

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br. NM_041000/UD-RA/16137 od 23.10.2013.

Rekonstrukcija gasnog postrojenja na NGP Velebit

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br. NM_041000/UD-RA/16137 od 23.10.2013.

Zamena naftovoda u delu od mesta prijema do skladišnih rezervoara na US Tisa

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br. NM_041000/UD-RA/16137 od 23.10.2013.

Projekat Rekonstruikcije rezervoara i tehnoloških sistema namenjenih za transport nafte u Rafineriji nafte Novi Sad

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Prerada

Ugovor br. NM-041500/UD-RA/4923 od 25.03.13.

Projekat sanacije rezervoara R-29 i prateće infrastrukture, skladišta naftnih derivata u Smederevu

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Promet

Ugovor br. NM-041500/UD-RA/4923 od 25.03.13.

Izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa – Pilot projekat – Izgradnja aminskog postrojenja – Rafinerija gasa u Elemiru

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih, hidrograđevinskih i zavarivačkih radova sa koordinatorom za izvođenje radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br. NM_041530/UD-RA/12568 od 29.07.2013.

URP zamena naftovoda OZNA-1 MASOMER - Boka

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2013

NIS a.d. Blok Istraživanje i proizvodnja

Ugovor br. NM_041530/UD-RA/10644 od 18.06.2013.

Rekonstrukcija Autopunilišta u Rafineriji nafte Pančevo

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2012

NIS a.d. Blok Prerada

Ugovor br. 05-1/22/1-1162/KAP/N od 19.04.2012.

Rekonstrukcija i modernizacija pristaništa u Rafineriji nafte Pančevo

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2010/
2013

NIS a.d. Blok Prerada

Ugovor br. 32-11-16/22/1-1113/KAP/N od 19.07.2010.

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo
Izgradnja postrojenja MHC/DHT

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2010/
2013

NIS a.d. / CB&I Czech Republic

Ugovor br. 2163

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo
Izgradnja postrojenja Vodonika

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih, elektro, instrumentalnih i građevinskih i zavarivačkih radova

2010/
2013

NIS a.d. / Heurtey Petrochem France

Ugovor br. 2207

 

 

3. TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA

 

Objekat / Naziv projekta

Aktivnost / Vrsta projekta

Godina

Investitor / Naručilac

Broj ugovora

Razvoj rafinerijske prerade u Rafineriji nafte Pančevo – NIS Gaspromnjeft (Postrojenje za duboku preradu – DCU sa pratećim postrojenjima i instalacijama)

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Izgradnja tri sferna rezervoara za skladištenje TNG (propilena, C4 mix) S-16800 u Rafineriji nafte Pančevo

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

2020

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Rekonstrukcija postrojenja  - TNG Merox III S-2550 u Rafineriji nafte Pančevo

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Rekonstrukcija postrojenja MHC/DHT S-4300 u Rafineriji nafte Pančevo

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Rekonstrukcija postrojenja – SRU II S-4450 u Rafineriji nafte Pančevo

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Rekonstrukcija postojećih objekata u manipulaciji i ugradnja nove opreme u cilju prilagođenja sistema za postrojenje duboke prerade u Rafineriji nafte Pančevo

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova i izgrađenih objekata

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

NM_080000/UD-RA/05818

09.05.2018.

Rekonstrukcija rezervoara FB-1109 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Rekonstrukcija rezervoara FB-0805 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Usklađivanje sistema mlaznog goriva sa zahtevima standarda JIG 153, Blok 13, 16, 20 i 24 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Rekonstrukcija rezervoara FB-0807 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Rekonstrukcija rezervoara FB-2003 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Rekonstrukcija železničkog punilišta ugradnjom utovarnih ruku za donje punjenje aromata u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Rekonstrukcija rezervoara FB-0711 i FB-0714 u Rafineriji nafte Pančevo

Tehnički pregled objekta i izvedenih radova i prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozija

U toku

NIS a.d. Blok Prerada

DWN105000/UD-RA/11752/2020

Novi energetski koridor u široj zoni državnog puta IA (Autoput E-75) i to: Gasovodi RG 04-11 i RG 04-11/II; Naftovodi DN1 i DN2; Naftovodi NNS i ENS

Vršenje tehničkog pregleda

2020

Srbijagas

18-11250 od 01.11.2018.

Linijsko namešavanje motornih benzina

Tehnički pregled objekta, ugrađenih postrojenja, opreme, instalacija i izvedenih radova

2016

NIS a.d. Blok Prerada

PRE390000/UD-RA/11151

28.10.2015.

Izgradnja rezervoara za polimer bitumen

Tehnički pregled objekta, ugrađenih postrojenja, opreme, instalacija i izvedenih radova

2016

NIS a.d. Blok Prerada

PRE390000/UD-RA/10003  20.09.2015.

Stanica za snabdevanje gorivom drumskih vozila

Tehnički pregled objekta

2015

Luka Dunav a.d. Pančevo

01-167411 od 04.05.2015.

                                                                                                                                                                                                       

Beograd : 30.12.2020.                                                                                                                                                                           Direktor, Ivan Pavlović

  •   Мaglajska 14,
         11000 Beograd, Srbija
  •   +381 11 3342 209
  •   +381 11 3231 196
  • img-eng@eunet.rs