Politika integrisanog sistema menadžmenta

   Preuzmite PDF

Poslovna politika IMG-a je orijentisana na stvaranje i očuvanje prepoznatljivog imena na tržištu, koje će ulivati poverenje svim našim poslovnim partnerima. Sve svoje potencijale usmeravamo na unapređivanje našeg sistema upravljanja, kako bi smo zainteresovanim stranama pokazali da je zadovoljstvo sarađivati i poslovati sa nama.

Ove naše ciljeve ostvarujemo primenom sledećih principa i opredeljenja:

-   Kvalitet naših projekata i usluga mora zadovoljavati specificirane zahteve i ispunjavati očekivanja naših korisnika, uz doslednu primenu zakona, tehničkih propisa i standarda;

-   Sve poslovne procese u „IMG“ organizujemo i vodimo na način koji će obezbediti stalno poboljšavanje njihove efektivnosti i ispunjavanje ciljeva naše organizacije;

-   Identifikujemo sve aspekte naših aktivnosti koji utiču/mogu da utiču na životnu sredinu i sve rizike po zdravlje i bezbednost učesnika u procesima i upravljamo njima;

-   Poslujemo u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima i težimo da ostvarimo propisane zahteve i uslove;

-   Štedimo prirodne resurse i stalno smo angažovani na prevenciji zagađenja i očuvanju zdrave životne sredine;

-   Ne štedimo sredstva tamo gde treba dostići najbolju moguću bezbednost učesnika u procesima i maksimalno ulažemo u zaštitu zdravlja zaposlenih;

-   Svaki prihvatljiv predlog naših zaposlenih i zainteresovanih strana, shodno našim mogućnostima, pretvaramo u konkretne aktivnosti u cilju zaštite životne sredine ili poboljšanja učinka u zaštiti zdravlja i bezbednosti svih učesnika u procesima i poslovnim aktivnostima;

-   Zaposleni u „IMG“ su naš najveći kreativni potencijal i zbog toga se stalno ulaže u njihovo usavršavanje i obezbeđivanje potrebne kompetentnosti;


Politiku integrisanog sistema menadžmenta redovno preispitujemo, uz nastojanje da prepoznamo želje naših partnera i zainteresovanih strana i obezbedimo takav pristup koji će ih uvek vraćati nama.

  •   Мaglajska 14,
         11000 Beograd, Srbija
  •   +381 11 3342 209
  •   +381 11 3231 196
  • img-eng@eunet.rs